چکیده

راهبرد:

الزامات آمایش سرزمین در برنامه ششم توسعه

ظهور و گسترش گروه بریسک؛ فرصت‌ها و تهدید‌های آن برای امنیت اقتصادی ایران

هشدار:

نظارت بانک مرکزی بر فعالیت‌های پولی و بانکی؛ تجارب جهانی و راهکار‌هایی برای ایران

سطح بالای تصدی‌گری دولت در اقتصاد ایران؛ وضعیت کنونی و راهکار‌ها

تحلیل:

ریشه‌یابی شکل‌گیری فساد در ایران

تحولات اشتغال در بخش صنعت و تبعات آن

مروری بر گزارش بانک جهانی از اقتصاد پسا‌تحریم

موضوعات مرتبط
مطالب مرتبط
 

راهبرد:

الزامات آمایش سرزمین در برنامه ششم توسعه

ظهور و گسترش گروه بریسک؛ فرصت‌ها و تهدید‌های آن برای امنیت اقتصادی ایران

هشدار:

نظارت بانک مرکزی بر فعالیت‌های پولی و بانکی؛ تجارب جهانی و راهکار‌هایی برای ایران

سطح بالای تصدی‌گری دولت در اقتصاد ایران؛ وضعیت کنونی و راهکار‌ها

تحلیل:

ریشه‌یابی شکل‌گیری فساد در ایران

تحولات اشتغال در بخش صنعت و تبعات آن

مروری بر گزارش بانک جهانی از اقتصاد پسا‌تحریم

توضیحات بیشتر

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز