ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۴۲

ماهنامه تحلیلی مهر 1396 موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین ارکان امنیت ملی است، به‌طوری که می‌توان گفت، بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی‌توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از امنیت ملی تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است که بدون لحاظ آنها‌ نمی‌توان این رکن را مورد بررسی قرار داد. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد با توجه به رسالت خود مبنی‌بر ارایه گزارش‌های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است.

 
 

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: محمد جعفری

مدیر داخلی: اکبر برزگر

سردبیر: مصطفی آذری

پژوهشگران: گروه اقتصاد پولی و مالی، ابوالفضل غفاری، قاسم اصولی، نرگس حیدری، رزیتا لاجوردی، محمد جعفری، یونس خدا‌پرست

شماره ۴۲ مهر ۱۳۹۶

قیمت ماهنامه: ۱۵۰۰۰ تومان

معرفی ماهنامه:

مدیریت مؤسسه‌های اعتباری غیردولتی از جمله چالش‌های اساسی در بحث مدیریت بازار پولی و بانکی کشور به شمار می‌آید. بر اساس تجارب جهانی، حاکمیت شرکتی یکی از الگوهای موفق در مدیریت موسسه‌های اعتباری شناخته می‌شود. با توجه به ضرورت نظارت بانک مرکزی بر فعالیت‌های مؤسسه‌های اعتباری، در مقاله اول این بخش، راهبردهای حاکمیت شرکتی در مؤسسه‌های اعتباری غیردولتی با توجه به تجارب جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

امنیت غذایی یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت اقتصادی به شمار می‌آید. تامین امنیت غذایی بیش از همه به بخش کشاورزی و تولیدات این بخش وابسته است. با توجه به محدودیت آب و زمین، پایداری تولیدات کشاورزی برای امنیت اقتصادی کشور به‌عنوان یک مسأله جدی مطرح شده است. در این راستا تجارب جهانی نشان می‌دهد توسعه کشاورزی هیدروپونیک و آکواپونیک از جمله روش‌های جدید برای حفظ پایداری تولیدات کشاورزی به شمار می‌آید. در مقاله دوم، به راهبردهای توسعه کشاورزی هیدروپونیک و آکواپونیک پرداخته شده است.

گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه از جمله راهبردهای اصلی کشور در راستای حفظ و پایداری امنیت اقتصادی به شمار می‌آید. گرجستان از جمله همسایگان شمالی کشورمان، دارای ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در حوزه‌های مختلف اقتصادی است. در مقاله پایانی این بخش، چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردهای توسعه روابط اقتصادی ایران با گرجستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

ب- هشدارها

در نتیجه توافق هسته ای با کشورهای ۱+۵، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای اروپایی بیش از گذشته مورد توجه بخش خصوصی و دولتی در کشورمان قرار گرفته است. هر چند توسعه روابط اقتصادی با کشورهای اروپایی در سال‌های اخیر فزاینده بوده است، اما ارتباط بین نظام بانکی ایران با بانک‌های خارجی با موانع جدی مواجه بوده و این امر توسعه روابط اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. در مقاله اول این بخش، چالش‌های پیشروی نظام بانکی کشور در برقراری رابطه با بانکهای خارجی در دوره پسابرجام مورد موشکافی قرار گرفته و تهدیدات امنیت اقتصادی آن، بحث شده است.

افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام یکی از بزرگترین موفقیت‌های دولت به شمار میآید، اما تداوم جریان سرمایه‌های خارجی در راستای تامین منافع ملی و تقویت امنیت اقتصادی کشور، از پدیده مخربی به‌نام فساد آسیب جدی خواهد دید. در مقاله دوم، به پدیده فساد در جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پرداخته شده و آسیب‌های احتمالی آن، بحث و بررسی شده است.

ج- تحلیلها

در ماه اخیر، بانک مرکزی سیاست کاهش نرخ سود بانکی را به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلاح نظام بانکی مورد توجه قرار داده است. با توجه به تجارب متعدد کشور در زمینه کاهش دستوری نرخ سود بانکی، اجرای این سیاست پیامدهایی برای اقتصاد کشور بدنبال خواهد داشت. در مقاله اول از این بخش، پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی تحلیل شده است.

عربستان سعودی به‌عنوان یکی از کشورهای رقیب ایران در حوزه تولیدات نفتی، در حال حاضر سیاستهایی در راستای ارتقای امنیت انرژی و امنیت اقتصادی دنبال میکند. با توجه به ویژگی مشترک ایران و عربستان در وابستگی به تولیدات نفتی، در مقاله پایانی این بخش، سیاست‌های عربستان سعودی در راستای ارتقای امنیت انرژی و امنیت اقتصادی مورد بحث قرار گرفته و آموزه‌های آن برای کشورمان ارایه شده است.

عناوین ماهنامه ۴۲

راهبرد

راهبرد‌های حاکمیت شرکتی در موسسه‌های اعتباری غیردولتی

راهبرد‌های توسعه کشاورزی هیدروپونیک و آکواپونیک

چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبرد‌های گسترش روابط اقتصادی ایران و گرجستان

هشدار

چالش‌های نظام بانکی کشور در رابطه با بانک‌های بزرگ خارجی

سایه فساد در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

تحلیل

پیامد‌های کاهش نرخ سود بانکی

ارتقای امنیت انرژی و امنیت اقتصادی در سیاست‌های عربستان سعودی: آموزه‌هایی برای ایران

دانلود چکیده

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز