بررسی وضعیت مالی دولت در برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم- مطالعات امنیت اقتصادی شماره ۱۲۳

فرزانه صمدیان بولتن خرداد 1397 موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

وضعیت مالی دولت ‌به‌عنوان شاخصی مؤثر بر نحوه‌ سیاست‌گذاری، مدیریت اقتصاد و به‌تبع، در تأمین امنیت ملی و اقتصادی کشور اهمیت دارد. بررسی وضعیت مالی دولت از حیث درآمدها، هزینه‌ها و بدهی‌ها طی سال‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، حاکی از این حقیقت است که دولت همواره با عدم تحقق حدود 20 درصد منابع برآوردشده در بودجه مواجه بوده است. این مسئله به‌طور عمده ناشی از بیش‌برآورد درآمدهای دولت و توجه نکردن به قابلیت تحصیل منابع در کنار هزینه‌های رو به گسترش دستگاه‌های دولتی ایجاد شده است.

 
 

مشخصات کتاب: بررسی وضعیت مالی دولت در برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم

تهیه و تدوین: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

مجری: فرزانه صمدیان

طراحی جلد: محمد رضا امانی

مشخصات نشر: تهران، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏‫، خرداد ۱۳۹۷

‏‫مشخصات ظاهری: ۹۲ ص

‏شابک: ۰-۴۵-۸۰۸۳-۶۰۰-۹۷۸

قیمت کتاب: ۹۰۰۰ تومان

معرفی کتاب:

مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، به‌عنوان نهاد مشاوره‌ای و درراستای رسالت علمی و کاربردی خود، اقدام به تدوین گزارش وضعیت مالی دولت در برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم کرده و در این راستا سعی داشته است با بررسی وضعیت مالی دولت در قالب اسناد بودجه سالیانه، میزان انطباق سیاست‌گذاری‌های مالی و بودجه‌ای دولت را با اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه مورد واکاوی قرار دهد. امید است نتایج حاصل از این پژوهش به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از ناحیه وضعیت مالی و بودجه‌ای دولت کمک کند.

پیشگفتار

مقدمه

 ۱-تعریف بودجه و اهمیت آن به لحاظ سند مالی

۲- اهداف دولت در اقتصاد و اهداف نظام بودجه‌ریزی از تدوین سند بودجه

۳- جایگاه بودجه‌ریزی در برنامه‌های توسعه

۴- وضعیت بودجه دولت طی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه

۵- وضعیت انواع ترازهای بودجه (عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی)

۶- روند کسری بودجه

۷- اندازه دولت در اقتصاد براساس نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی

۸- وضعیت بدهی دولت

۹- کانال‌های تهدیدکننده بنیه مالی دولت

۱۰- جمع‌بندی و ارائه راهکارها

منابع

لینک دانلود چکیده مدیریتی

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز