فساد، مردم سالاری و رشد اقتصادی-۲

رضا قشلاقی گزارش تحلیلی فروردین 1387 موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

دیرزمانی است پژوهشگران در این تردیدند که آیا فرایندهای سیاسی مانند مردم سالاری (دموکراسی) و فساد اقتصادی مؤلفه هایی مهم در تعیین سطح رشد اقتصادی محسوب می شوند.

 
 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: فساد، مردم سالاری و رشد اقتصادی-۲

نظارت و تدوین: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

مدیر ترجمه: مهدی کلاته

مترجم: رضا قشلاقی

مشخصات نشر:تهران، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏‫، ۱۳۸۷

‏‫مشخصات ظاهری: ۳۷ ص

قیمت کتاب: ۵۰۰ تومان

معرفی کتاب:

دیرزمانی است پژوهشگران در این تردیدند که آیا فرایندهای سیاسی مانند مردم سالاری (دموکراسی) و فساد اقتصادی مؤلفه هایی مهم در تعیین سطح رشد اقتصادی محسوب می شوند یا نه. به هر حال مطالعات نشان می دهند که مردم سالاری صرفاً تأثیری غیرمستقیم بر رشد اقتصادی دارد، در حالی که پژوهشگران بر این باورند که فساد اقتصادی تأثیری مستقیم و منفی بر عملکرد اقتصادی دارد. دلیل بیان این مطلب آن است که یکی از منافع غیرمستقیم مردم سالاری، توانایی آن در تخفیف و کاهش تأثیرات زیانبار فساد اقتصادی بر رشد اقتصادی می باشد . اگرچه به طور قطع، فساد اقتصادی در کشورهای مردم سالار نیز وجود دارد ولی مکانیسم انتخاباتی، سیاستمداران را از مشارکت در اقدامات فسادآمیزی که ممکن است عملکرد کلی اقتصادی را تخریب کرده و حیات سیاسی آنان را به خطر اندازد، بازمی دارد. استفاده از سوابق و نمونه داده های دارای سری زمانی از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۷ در بیش از یک صد کشور جهان نشان می دهد که در حکومت های مردم سالار، فساد اقتصادی تأثیر چندانی بر رشد اقتصادی ند اشته، در حالی که کشورهای غیردموکراتیک آسیب های فراوانی از فساد اقتصادی دیده اند.

فصول کتاب:

۱- تأثیرات فساد و مرد مسالاری بر رشد اقتصادی

۲- داده ها تحلیل

۳- نتیجه گیری

لینک دانلود

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز