گروه اقتصاد ایران به عنوان اولین گروه تخصصی موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد در حوزه های مختلف اقتصاد ایران مانند بخش عمومی، بخش مسکن، بخش پولی و مالی، بخش ارزی، بخش کشاورزی، بخش صنعت و معدن، بخش مالیاتی، بخش بودجه و سایر گزارشات کارشناسی و تخصصی در سطوح مختلف تهیه می­کند. این گروه پروژه های متعددی در حوزه های یاد شده در حال انجام داشته و به صورت تخصصی موضوعات اقتصاد مقاومتی و امنیت اقتصادی را دنبال می­کند.

پایان سند

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز