گروه فساد اقتصادی

مدیر گروه:

سعیده احمدی

پژوهشگران:

مهتاب ابراهیمی

عاطفه غلامی

 

پایان سند

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز