گروه فساد اقتصادی

مدیر گروه:

عابد اکبری

پژوهشگران:

سلیمان اسکندری

مجتبی اشرافی

سعیده احمدی

محمود محمدی لرد

آزاده بهرامی

شهره پیرانی

پایان سند

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز